Cel i opis projektu

 

Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole oraz nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach.

UWAGA! Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, szkolenia (wszystkie moduły) prowadzone są ON LINE – w formie webinarów, w czasie rzeczywistym.

Projekt „Lekcja:Enter”  prowadzony przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest jest grantobiorcą wyłonionym w ramach konkursu prowadzonego przez Fundację Orange i jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województw: podkarpackiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. Realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach 9 ścieżek:

1. edukacja wczesnoszkolna
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyka – szkoły podstawowe
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

Szkolenia będą realizowane w dwóch blokach:
1. dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne (40 godzin – 32 godz. szkolenia stacjonarnego oraz 8 godz. szkolenia online)
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2. dla nauczycieli informatyki (40 godzin – 35 godz. szkolenia stacjonarnego oraz 5 godz. szkolenia online)
Celem tego szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Nauczyciel może uczestniczyć w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.

Udział w projekcie umożliwia spełnienie przez szkołę:

 • jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – „Rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”,
 • jednego z warunków planów nadzoru pedagogicznego Kuratorów Oświaty – monitorowania kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, czyli również ze stosowania TIK-u.
Jak zgłosić się do projektu

Procedura zapisywania uczestników do projektu polega na zgłoszeniu się do nas przedstawiciela szkoły i podpisaniu z nami porozumienia. Na tej podstawie rejestrujemy na platformie projektu „Lekcja:Enter” szkołę i członka kadry zarządzającej szkołą, który również będzie brał udział w szkoleniach. Osoba ta uzyskuje uprawnienia wprowadzenia na platformę nauczycieli ze swojej szkoły. Od tej chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej.

Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, gwarantujemy Państwu sprawny proces kwalifikowania się do udziału w projekcie – istnieje dopełnienie formalności drogą mailową, w celu jak najszybszej realizacji szkoleń.

Dostęp do platformy:
wejdź na www.lekcjaenter.pl i zaloguj się. Wpisz login i hasło otrzymane od realizatora projektu – Centrum Edukacji Nauczycieli Potest

Ścieżka edukacyjna
 • zgłoszenie do projektu poprzez platformę;
 • wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych, na podstawie którego uczestnik będzie zakwalifikowany do grupy podstawowej lub zaawansowanej;
 • udział w szkoleniu (32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin on-line, a w przypadku nauczycieli informatyki 35 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 5 godzin on-line);wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia; UWAGA! Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, szkolenia prowadzone są w ON LINE – w formie WEBINARÓW, w czasie RZECZYWISTYM!
 • przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela/nauczycielkę scenariuszy lekcji;
 • przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy);
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;
 • odbiór zaświadczenia o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEN, wydanego przez naszą akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli Potest, która będzie organizatorem szkolenia.

Szkolenia kierowane są tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Zgłoszenia szkoły i nauczycieli dokonuje członek kadry kierowniczej szkoły. Liczba zgłoszonych uczestników zależy od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli, musi ich być co najmniej:

 • 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli;
 • 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli;
 • 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli.

Szkoła może zgłosić większą liczbę niż określona powyżej minimalna liczba, zgodnie z własnymi potrzebami.

Szkolenia będą się odbywać w grupach 10-12-osobowych (w wyjątkowych sytuacjach 8-10 i 13–15 osób). Jeżeli w szkole znajdzie się cała grupa szkoleniowa, zajęcia odbywać się będą na miejscu w szkole. W przypadku niewystarczającej liczby nauczycieli z danej szkoły, nauczyciele będą przyłączeni do grup w innych pobliskich szkołach, tak by miejsce szkolenia nie było odległe od miejsca pracy/zamieszkania uczestników. Nauczyciele będą podzieleni na grupy uwzględniające poziom zaawansowania określony wynikiem pretestu, etapem edukacyjnym, na którym pracują oraz grupa przedmiotową. Grupy przedmiotowe obejmują:

 • edukację wczesnoszkolną
 • przedmioty humanistyczne klasy IV – VIII
 • przedmioty humanistyczne szkoły ponadpodstawowe
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze klasy IV – VIII
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze szkoły ponadpodstawowe
 • przedmioty artystyczne klasy IV – VIII
 • przedmioty artystyczne szkoły ponadpodstawowe
 • informatyka klasy IV – VIII
 • informatyka szkoły ponadpodstawowe
Korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki, edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;
 • wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
 • nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
 • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;
 • zobaczą jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;
 • nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;
 • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas szkolenia przyczyni się do uproszczenia codziennej pracy nauczycieli (np. prace domowe, kartkówki online generujące wynik danego ucznia) oraz do podniesienia atrakcyjności procesu nauczania – uczenia się.
Szkoła, która zdecyduje się na udział w projekcie zobowiązuje się do wdrożenia TIK w swojej szkole. Polega to m.in. na dalszym podnoszeniu kompetencji nauczycieli z TIK, prowadzenia lekcji otwartych, wykorzystywania TIK w codziennym procesie edukacyjnym